Philip Cools

Waarnemend burgemeester: organisatieontwikkeling, lokaal mondiaal beleid en integrale veiligheid

Privé en gezin
Ik ben op 10 februari 1962 geboren te Turnhout.  In december van datzelfde jaar verhuisden we met de ganse familie naar Brasschaat, Maria-ter-Heide.  Op 17 september 1988 huwde ik met Diane Jacobs, samen zijn we de trotse ouders van Vanessa (°1980) en Bart (°1991).  Vanessa woont sedert enkele jaren samen met haar vriend Marco in Oosterhout (Nederland), Bart studeert nog en woont  thuis.

Het verenigingsleven
Als jonge knaap was ik zeer actief bij de plaatselijke Chiro, waar ik van “sloeber” over “rakker”, “topper”, en “kerel” doorgroeide tot een verantwoordelijk leider.  In mijn jonge jaren was ik eveneens actief in de fanfare “Kunst en Vermaak” en speelde ik, zoals iedere jonge gast, voetbal bij Maria-ter-Heide.  Op 16 jarige leeftijd maakte ik onder impuls van “Pol de Mol” mijn overstap van het voetbal naar het volleybal.  Bij gebrek aan Brasschaatse ploegen moest ik hiervoor echter uitwijken naar onze buurgemeente Kapellen. Mijn actieve sportcarrière als volleyballer heb ik enkele jaren geleden beëindigd bij Fixit Kalmthout. In de plaatselijke parochiegemeenschap heb ik steeds mijn steentje bijgedragen, in het begin als acoliet (jefke) en nu nog steeds als lector.

Beroepsbezigheden
Na mijn middelbare studies (GIB) en de toen nog verplichte legerdienst (Leopoldsburg) begon ik in 1986 mijn professionele loopbaan bij het gemeentebestuur van Brasschaat.  Door het volgen van avondonderwijs vervolmaakte ik mijzelf in het administratief recht en kon zo bij de financiële dienst van de gemeente doorgroeien van opsteller tot bestuurschef.  Na meer dan 21 jaar werkzaam te zijn geweest bij het gemeentebestuur heb ik vanaf 1 januari 2008 gekozen voor een meer politiek geëngageerde loopbaan.  Van 1 januari 2008 tot en met 31 juli 2010 was ik persoonlijk medewerker van Jan Jambon in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.  Van 1 augustus 2010 tot en met 31 oktober 2014 heb ik met achtereenvolgens Rob Van de Velde en Johan Swinnen het N-VA-fractiesecretariaat van de Kamer bemand.  Vanaf 1 november 2014 ben ik aangesteld als directeur van het secretariaat van het kabinet van Jan Jambon, Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.
In Brasschaat staan mijn echtgenote en ikzelf ook bekend als de voormalige uitbaters van Videotheek Hannibal.  Door te drukke bezigheden en de steeds slinkende markt van de video- en dvd-verhuur besloten wij in september 2010 om de videotheek stop te zetten.  Aan de 16 jaar dat wij samen de videotheek hebben gerund houden wij zéér mooie herinneringen en vele vriendschappen over.

Politiek
Ik werd in december 2007 verkozen als bestuurslid van N-VA Brasschaat.  Als nieuweling in de politiek kreeg ik de functie van afdelingssecretaris toegewezen. Na de  regionale verkiezingen van 2009 werd ik gecoöpteerd in het arrondissementeel bestuur en volgde daar Goedele Vermeiren op als arrondissementeel secretaris, functie waarin ik in 2014 herbevestigd werd.  In deze functie maak ik tevens ambtshalve deel uit van de partijraad, het hoogste partijorgaan binnen de N-VA.

Op 14 oktober 2012 presenteerde ik mij voor het eerst aan de Brasschaatse kiezer met volgende persoonlijke speerpunten.
Een gezond financieel beleid van de gemeente waarbij investeringen (onderwijs, sport en cultuur) geen invloed mogen hebben op de financiële draagkracht van de Brasschatenaar (géén verhoging van aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing);
Een gezond financieel beleid van de gemeente waardoor de lokale economie wordt gestimuleerd (verder afschaffen van bedrijfsonvriendelijke belastingen en uitbouw van een uniek ondernemersloket);
Een doordacht woonbeleid waarbij aan elke Brasschatenaar, zowel jong als oud, de mogelijkheid wordt geboden om in onze gemeente te blijven wonen en waar bij elke beslissing wordt gekeken naar de impact op de gezinnen.
Vanuit mijn opgedane ervaring bij de financiële dienst van de gemeente Brasschaat denk ik een positieve bijdrage te kunnen leveren tot een performante overheid. 
Het programma van N-VA-Brasschaat behandelt het ganse spectrum van thema’s waarmee je in een gemeente wordt geconfronteerd, elk thema heeft uiteraard zijn belang.

In januari 2013 legde ik de eed af als schepen bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Lokale Economie en Toerisme.

Ondertussen was ik vanaf 1 augustus 2010 voltijds kabinetssecretaris geworden van fractievoorzitter in de Kamer Jan Jambon. Deze functie vervulde ik halftijds vanaf het moment ik mijn schepenambt opnam. Toen Jan Jambon op 11 oktober 2014 aangesteld werd als vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken werd ik directeur van het secretariaat van zijn kabinet. Deze functie was aanvankelijk bij de opstart en uitbouw hiervan moeilijk combineerbaar met het mandaat van schepen in een gemeente als Brasschaat. Uiteraard bleef ik ten volle mijn taak uitoefenen als gemeenteraadslid waarvoor ik door de Brasschaatse burger was verkozen. Het was Tom Versompel die toen tijdelijk mijn bevoegdheden als schepen overnam. Na diens ontslag in september 2016 werd mij door het voltallige bestuur dit mandaat terug toegewezen.